Zorg

Ieder kind is uniek en ieder kind leert verschillend. Wat voor de een vanzelfsprekend is, kan voor een ander lastig zijn. Wij streven ernaar om alle kinderen, voor wie wij de beste plek zijn, zo goed mogelijk te begeleiden binnen onze school. Dit doen we in goed overleg met de ouders.

In elke klas werken we met groepsplannen, waarin staat beschreven wat elk kind in de groep nodig heeft bij de verschillende vakken. Onze intern begeleider begeleidt de leerkrachten in het zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van elk kind. Extra hulp en ondersteuning worden planmatig aangeboden. Bijvoorbeeld bij een kind met dyslexie, maar ook bij een kind dat meer aankan en meer uitdaging nodig heeft.

De vorderingen van alle kinderen worden planmatig gevolgd met behulp van het cito- leerlingvolgsysteem.

Zijn er speciale vragen om hulp, waarbij meer deskundigheid nodig is, dan wordt een leerling besproken in het zorgteam. Samen met een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker kijken leerkracht en intern begeleider wat het kind nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Als de situatie complexer is kunnen we ook gebruik maken van het Zorg Advies Team in de regio, die met nog meer verschillende deskundigen mee kan denken en doen. Dit doen we in overleg met ouders.

Bij vragen over ons zorgbeleid bent u bij juf Paula Smaling, onze intern begeleider aan het juiste adres.

Stichting De Basis hanteert een veiligheidsbeleid. Deze kunt u vinden op de website van De Basis www.debasis.org