MR

Waarom een Medezeggenschaps Raad?
De wet bepaalt dat elke school een Medezeggenschapsraad (MR) moet hebben.
Zowel leerkrachten als ouders hebben zitting in de MR.

Wat doet de MR?
De MR vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken. Tijdens deze vergaderingen komen uiteenlopende onderwerpen aan bod. Voorbeelden hiervan zijn: geldbesteding, vakanties en vrije dagen, verbeteringen in het onderwijs, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, de invoering van ict, veiligheid op school, het gebruik van protocollen, de samenstelling van de schoolgids en het schoolplan.
Ook over fusieplannen of het ontslagbeleid moet het bestuur het advies vragen aan de MR. Daarnaast heeft de personeelsgeleding van de school inspraak over bijvoorbeeld personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en ARBO.

Wat zijn de rechten van de MR?
Met betrekking tot een aantal onderwerpen heeft de MR "adviesrecht".
Dat wil zeggen dat zij het schoolbestuur gevraagd en ongevraagd advies kan geven. Het bestuur mag dit advies niet zomaar naast zich neerleggen.
Voor een aantal andere zaken heeft de MR "instemmingsrecht". Dit betekent dat het bestuur voor deze zaken naar de MR moet komen om instemming te verkrijgen.
Als de instemming niet verkregen wordt dan zal het schoolbestuur haar voorstel moeten wijzigen of de MR met argumenten tot een andere mening proberen te brengen.